After unlocking, access instructions sent via email
Stream began March 21, 2021 4:00 PM UTC
Already unlocked? for access
£0After unlocking, you will be provided instructions to access this content externally. Need help?

People and Forests, Wales and the Planet

Sunday 21 March, 4pm

With the climate emergency, everyone is talking about trees. But is it better to create new woodlands, or protect ancient forests? How are Welsh communities caring for woods? What can Wales do to prevent deforestation in the rest of the world? Join this panel discussion to celebrate the UN's International Day of Forests. Learn to love forests!


Panelists:


Size of Wales provides funding and expertise to local and indigenous communities in tropical regions to support them to secure and sustain their precious forests, grow more trees and establish sustainable livelihoods. Through education and advocacy, we also raise awareness in Wales of the importance of tropical forests and trees in tackling climate change. To donate text "Size" and the amount eg "£5" to 70085.Forest People's Programme is an international human rights organization that stands in solidarity with indigenous peoples and communities that depend on forests, working to secure the future they want and to counteract the impact of top-down development interventions. FPP's work is guided by the central principle of the collective right of indigenous peoples to self-determination. They work at the grassroots level in the territories, and national/international level in defence of the collective rights to free determination and territorial rights. Working In North-East Pembrokeshire from the uplands to the sea, Growing Better Connections offers opportunities for people and nature to thrive.Llais y Goedwig is the grassroots community woodland network for Wales providing practical support, sharing ideas, creating resources and informing policy. In this discussion we'll be bringing the voices of communities woodland groups from around Wales and exploring what you can do if you're inspired to connect with your local woodland.


Watch the recording: https://youtu.be/itWKSsXU7hg
--- 

Pobl a’r Fforestydd, Cymru a’r Blaned

Gyda'r argyfwng hinsawdd, mae pawb yn siarad am goed. Ond a yw'n well creu coetiroedd newydd, neu amddiffyn coedwigoedd hynafol? Sut mae cymunedau Cymru yn gofalu am goedwigoedd? Beth all Cymru ei wneud i atal datgoedwigo yng ngweddill y byd? Ymunwch â'r drafodaeth banel hon i ddathlu Diwrnod Coedwigoedd Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig. Dysgwch garu coedwigoedd!Mae Maint Cymru yn darparu cyllid ac arbenigedd i gymunedau lleol a chynhenid mewn rhanbarthau trofannol i’w cefnogi i sicrhau a chynnal eu coedwigoedd gwerthfawr, tyfu mwy o goed a sefydlu bywoliaeth gynaliadwy. Drwy addysg ac eiriolaeth, rydym hefyd yn codi ymwybyddiaeth yng Nghymru o bwysigrwydd coedwigoedd trofannol a choed wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. I gyfrannu tecstiwch “Size” a’r swm e.e. “£5” i 70085Sefydliad hawliau dynol rhyngwladol yw’r Forest People’s Programme sy'n sefyll mewn undod â phobloedd a chymunedau brodorol sy'n dibynnu ar goedwigoedd, gan weithio i sicrhau'r dyfodol y maen nhw ei eisiau ac i wrthweithio effaith ymyriadau datblygu o'r brig i lawr. Mae gwaith FPP yn cael ei lywio gan egwyddor ganolog hawl gyfunol pobloedd brodorol i hunanbenderfyniad. Maen nhw’n yn gweithio ar lawr gwlad yn y tiriogaethau, ac ar lefel genedlaethol/rhyngwladol i amddiffyn y cyd-hawliau i benderfyniad rhydd a hawliau tiriogaethol.Gan weithio yng Ngogledd-ddwyrain Sir Benfro o'r ucheldiroedd i'r môr, mae Tyfu Gwell Cysylltiadau yn cynnig cyfleoedd i bobl a natur ffynnu.Llais y Goedwig yw'r rhwydwaith coetir cymunedol ar lawr gwlad yng Nghymru sy'n darparu cefnogaeth ymarferol, yn rhannu syniadau, yn creu adnoddau ac yn llywio polisi. Yn y drafodaeth hon, byddwn yn dod â lleisiau grwpiau coetir o bob rhan o Gymru ynghyd ac yn archwilio'r hyn y gallwch chi ei wneud os ydych chi wedi eich ysbrydoli i gysylltu â'ch coetir lleol.


Gwyliwch y recordiad: https://youtu.be/itWKSsXU7hg